Slovníček pojmů

Amortizace – snížení hodnoty věci opotřebením

Bolestné – peněžní náhrada újmy na zdraví spočívající v tělesném či duševním utrpení

Dopravní nehoda – kolize jednoho či více dopravních prostředků, při níž dojde ke škodě na zdraví nebo majetku

Likvidátor pojistné události – pracovník pojišťovny, který v případě vzniku pojistné události prošetřuje škody klientů a vypracovává návrh na jejich odškodnění

Nemajetková újma – újma, kterou poškozený nepociťuje na majetku ale na svých přirozených právech, např. újma na zdraví způsobená dopravní nehodou

Nemoc z povolání – chorobné změny na zdraví, jejichž příčinou je výkon povolání

Odpovědnost za škodu – skutečnost, že určitá osoba nese odpovědnost za vznik dané situace a lze tedy po ní požadovat náhradu škody

Odškodnění – finanční náhrada škody kompenzující způsobenou újmu

Osoba blízká – osoba, která důvodně pociťuje újmu druhého za újmu vlastní

Parciální škoda – částečné poškození vozidla, u kterého je možné škodu odstranit opravou

Pojistitel – fyzická či právnická osoba oprávněná provozovat pojišťovací činnost, tedy za úplatu přebírat sjednaná rizika pojistníku při vzniku újmy; nejčastěji pojišťovna

Pojistná smlouva – smlouva o finančních službách, v níž se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout pojistníkovi ve sjednaném rozsahu pojistné plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné

Pojistná událost – nahodilá událost, při které vzniká pojištěnému nárok na pojistné plnění

Pojistné – úplata za poskytnutí pojištění

Pojistné plnění – peněžní částka, kterou pojišťovna vyplácí jako náhradu vzniklé škody v případě pojistné události

Pojistné podmínky – dokument upravující vztah (práva a povinnosti) pojistníka a pojistného a podmínky vztahující se k pojištění, např. na jaké události se pojištění vztahuje či rozsah náhrady za škodu

Pojistník – osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu

Pojištění – zabezpečení pojištěného, kdy pojistitel v případě škodní události vyplácí částku tlumící dopad škody

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla – povinné pojištění vlastníka motorového vozidla pro ochranu zdraví a majetku třetích osob, kterým byla způsobena škoda zapříčiněná provozem vozidla

Pojištěný – někdy také označován jako pojištěnec, je osoba, na kterou se dle pojistné smlouvy vztahuje pojištění

Pojišťovna – finanční instituce, která finančně kryje pojištěná rizika pojištěného

Poškozený – osoba, které byla cizím zaviněním nebo vyšší mocí způsobena škoda či újma

Povinné ručení – nesprávné označení pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Pracovní úraz – poškození zdraví zaměstnance, ke kterému došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi

Promlčecí lhůta – časový úsek stanovený k uplatnění práva

Promlčení – následek marného uplynutí lhůty pro uplatnění práva (zejména před soudem), na jehož základě škůdce není povinen k náhradě škody nebo nemajetkové újmy

Škoda – neúmyslná i úmyslná újma či ztráta na majetku

Škodní událost – skutečnost, za které vznikla škoda a která by mohla být důvodem pro vznik pojistné události a mohla by zakládat právo na pojistné plnění z pojištění

Těžká újma na zdraví – vážná porucha zdraví nebo vážné onemocnění

Totální škoda – poškození vozidla v rozsahu, která neumožňuje opravu vozidla nebo by náklady na opravu přesahovaly hodnotu vozidla před poškozením

Trvalé následky – následky úrazu či nehody, při kterých došlo k trvalému poškození zdraví

Újma – škoda materiálního či nemateriálního charakteru

Úraz – poškození zdraví způsobené náhlou vnější událostí

Ušlý zisk – ztráta na majetku, o kterou se majetek poškozeného nezvětšil v důsledku zranění, přestože při běžném chodu věcí by zvětšení majetku bylo možné předpokládat

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele – povinné pojištění, ze kterého je zaměstnancům hrazena újma na zdraví vzniklá v souvislosti s pracovním úrazem a nemocí z povolání

Ztížení společenského uplatnění – trvalé následky, které omezují nebo mají nepříznivý vliv na společenské uplatnění poškozeného v životě